Mevzuat

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ÇABMER) amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hüküm ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Fakülte veya fakülteler: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı fakülteleri,

c) Merkez (ÇABMER): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez müdürü: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

f) Yüksekokul: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı yüksekokulları ve meslek yüksekokullarını,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyetleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Avrupa çalışmaları alanında Avrupa bütünleşme süreci çalışmalarına katkıda bulunmak.

b) AB politikaları, Türkiye-AB ilişkileri ve ilgili konularda kendi başına ya da Üniversitenin ilgili bölüm ve birimleriyle, diğer yerli ve/veya yabancı üniversite ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde disiplinlerarası bir yaklaşımla ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar ve uygulamalar yapmak.

c) Türkiye'nin AB’ye uyum ve bütünleşme çalışmalarına katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyetleri şunlardır:

a) Avrupa çalışmaları alanında merkezin amaçları kapsamına giren konularda araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek.

b) Merkezin amaçları kapsamına giren konularda faaliyette bulunan uluslararası, ulusal veya yerel düzeyde kamu ve/veya özel kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile Merkezin amaçları doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak ve ortak çalışmalar düzenlemek.

c) Ulusal veya uluslararası düzeyde uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, uygulamak, projelere katılmak, araştırma ve proje sonuçlarını yayımlamak ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan maddi destek sağlamak için çalışmalar yapmak.

ç) Merkezin amaçlarına giren konularda uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde danışmanlık hizmetleri vermek; kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, paneller, yaz okulları, sempozyum, kolokyum ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve/veya bu faaliyetlere katılmak.

d) Merkezin takdirinde olmak üzere Avrupa çalışmaları kapsamındaki konularda yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği olanaklarını değerlendirerek kitap, dergi ve benzeri yayın faaliyetlerinde bulunmak.

e) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine yönelik AB ve Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin olarak eğitim ve öğretim programları düzenlemek, öğrencilerin AB ile ilgili konulara yönelmesini, tezler hazırlamasını özendirmek.

f) Amaçlarına uygun çalışmalarda gerekli olduğu hallerde Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve bölümleriyle, diğer kurumlar ve araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak.

g) Merkezin ilgili olduğu alanlarda lisans ve lisansüstü düzeylerde gerçekleştirilecek öğretim faaliyetlerine akademik katkı yapmak, teorik ve pratik bilgi ve deneyim birikiminin yayılmasına katkıda bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkezin çalışma alanı kapsamındaki konularda araştırmalar ve yayınlar yapmış olan ve tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 3 yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Müdür Yardımcısı olarak seçebilir ve Rektörün bilgisine sunar. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı ya da Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi kendisine vekâlet eder. Merkez Müdürünün, kesintisiz 6 aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi belirlemek ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımını belirlemek ve gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

d) Yönetim  Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Müdür dahil 5 kişiden oluşur. Diğer üyeler, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yapmış, Müdürün önereceği Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıllık süre için görevlendirilir; süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 6 aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir. Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir kez, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı üzerine ve çoğunluk sağlanarak toplanır. Kararlar, kurula katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda, Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Gerekli görülmesi durumunda Merkez bünyesinde, konuların özelliklerine göre çeşitli çalışma grupları oluşturmak ve bu grupların çalışmalarına nezaret etmek.

ç) Danışma Kurulu üyelerinin seçimini yapmak.

d) Araştırma ve uygulama projelerini, eğitim ve diğer faaliyet önerilerini değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin esasları, ilgili mevzuatı dikkate alarak tespit etmek.

g) Merkezin gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve karara bağlamak.

ğ) Müdürün getireceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak

Merkez danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarını kapsayan konularda çalışan veya çalışmak isteyen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim elemanları ile kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca önerilen kişiler arasından Yönetim Kurulunca seçilecek üyelerden oluşur. Danışma kurulu üye sayısı, 10’dan az olmayacak şekilde Yönetim Kurulunca belirlenir. Danışma kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Merkez Danışma Kurulu toplantılarına üç kez mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşer.

Merkez danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kere toplanır. Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirir, Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunur ve ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Danışma Kurulunun öneri kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Menüyü Kapat